Anugraha Sandesha

Blessing Words of Great Souls Regarding Dhvanidipika

Kanchi Math Sringeri Math Ahobila Math Vyasaraja Math Uttaradi Math Mahatma Shri Shri Krishnapremi Swamigal Mahamohopadhyaya Shri Mullaivaasal Krishnamurthi Shastrigal Shri Vindhyeswari Prasadashukla Swami Harshanandapuri Shri Devanathan Shri Sampadanandamishra Shri Trivikrama